Kỳ họp thứ Năm HĐND huyện dự kiến tổ chức vào ngày 25, 26 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường huyện . Đề nghị Đại biểu sắp xếp tham gia đầy đủ.

tailieu

Liên kết Websitevbdh
logo quochoi
congTTDT cp
mattrantq
LogoTTBDDC
csdlLuatVN
ban do


 Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

CHỦ TỊCH
BuiKimDung

Bùi Kim Dung
(Từ 12/1989 - 12/1994) 

PHÓ CHỦ TỊCH
TranHongThanh

Trần Hồng Thanh
(Từ 12/1989 - 12/1994) 

 ỦY VIÊN THƯ KÝ

ChuVanTiep

Chu Văn Tiệp
(Từ 12/1989 - 7/1990)

HuynhThanh

Huỳnh Thanh
(Từ 3/1991 - 12/1991) 

HuynhVanLuong

Huỳnh Văn Lượng
Từ 12/1991 - 12/1994)

 


Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

TRƯỞNG BAN

VuThanhBien

Vũ Thành Biên
(Từ 12/1989 - 3/1991)

PHÓ TRƯỞNG BAN

NguyenVanHien

Nguyễn Văn Hiền
(Từ 12/1989 - 12/1994)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ 
1 Điểu Khế Thành viên
2 Phan Thanh Sơn Thành viên

 


Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện

TRƯỞNG BAN

VoDinhTuyen

Võ Đình Tuyến
(Từ 12/1989 - 12/1994)

PHÓ TRƯỞNG BAN

NgoThiNhanh

Ngô Thị Nhành
(Từ 12/1989 - 12/1994)

 DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ 
1 Nguyễn Thị Hồng Cúc Thành viên
2 Điểu Thị Thanh Liêm Thành viên
3 Trịnh Đình Thiếu Thành viên

 


Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân huyện

TRƯỞNG BAN

LuongVanTuy

Lương Văn Tùy
(Từ 12/1989 - 12/1994)

PHÓ TRƯỞNG BAN

TruongHoaiThanh

Trương Hoài Thanh
(Từ 12/1989 - 12/1994)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ 
1 Nguyễn Song Đoàn Thành viên
2 Huỳnh Văn Lượng Thành viên
3 Trần Ngọc Nhân Thành viên
4 Huỳnh Thanh Thành viên

 


 Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện

 

TRƯỞNG BAN

DieuThiHaRot

Điểu Thị Hà Rốt
(Từ 12/1989 - 12/1994)

PHÓ TRƯỞNG BAN

NgoVietThuc

Ngô Viết Thực
(Từ 12/1989 - 12/1994)

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ 
1 Điểu Dân B Thành viên
2 Điểu Giá Thành viên
3 Trần Liên Thành viên
4 Điểu Bờ Loong Thành viên
5 Điểu Lốp Thành viên
6 MaLy Phước Thành viên

 

 Ban Biên tập

Thành viên

Hình ảnh kỳ họp

ĐẠI BIỂU THAM GIA

Số đại biểu HĐND huyện được triệu tập: 40 đại biểu.      (Xem danh sách tại đây)